سید محمد هادی میردامادی

Suggestions made 0
Translations made 5
Last login March 14, 2017, 6:27 p.m.
Registration date March 14, 2017, 6:27 p.m.

Projects

Activity in last 30 days

Activity in last year

History

When User Action Translation
4 months ago سید محمد هادی میردامادی New translation mysms/Android - Persian
شما از mysms حاضر در اینجا پیدا کنید
4 months ago سید محمد هادی میردامادی Translation changed mysms/Android - Persian
شما از mysms حاضر در اینجا پیدا کنید
4 months ago سید محمد هادی میردامادی New translation mysms/Android - Persian
متن کنونی
4 months ago سید محمد هادی میردامادی Translation changed mysms/Android - Persian
متن کنونی
4 months ago سید محمد هادی میردامادی Translation changed mysms/Android - Persian
اکنون mysms از سرویس های پیامکی بسیاری پشتیبانی میکند. یکی از اتصال دهنده های websms را از فروشگاه Google Play دانلود کنید!
لینک http://bit.ly/websmsconnectors را باز کنید. یکی از اتصال دهنده هایی را که دوست دارید نصب کنید و آن را در برنامه ی mysms فعال کنید.