Translation status

Strings321
100.0%
Words1807
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website http://www.mysms.com/
Instructions for translators http://www.mysms.com/translation
Translation file src/main/java/com/mysms/web/client/mysms/i18n/MysmsMessages_vi.properties

Other components

Project Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
Api
92.2% 20.7% 2.2% 4 4 Translate
Android
2.3% 1.0% 2.3% 0 1 Translate
Browser Extension
38.4% 35.0% 0.0% 0 0 Translate
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

History

When User Action Translation
6 months ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Hiển thị và tìm kiếm toàn bộ tin nhắn trên máy tính và máy tính bảng của bạn không giới hạn.
6 months ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Lịch sử tin nhắn đầy đủ
6 months ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Dành cho những ai sở hữu 2 điện thoại, nhưng muốn quản lý toàn bộ tin nhắn.
6 months ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Sao chép SMS tới điện thoại khác
6 months ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Xuất ra đầy đủ SMS
6 months ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Đang lưu trữ SMS
6 months ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Sao lưu & Phục hồi
6 months ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Cuộc gọi của bạn ở bất cứ thiết bị nào
6 months ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Thực hiện cuộc gọi từ xa trên bất kỳ thiết bị nào
6 months ago Brianna Gutierrez Translation changed mysms/Web App - Vietnamese
Ứng dụng khác từ mysms:

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 321 1807
Translated 100.0% 321 1807
Fuzzy 5.6% 18
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Nov. 25, 2017, 8:23 p.m.
Last author Brianna Gutierrez

Activity

Activity in last 30 days

Activity in last year